top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden 

van het myDiabby Healthcare-platform

voor patiënten

 

 1. Inleiding 

MDHC is de ontwikkelaar van het telegeneeskundeplatform voor diabetespatiënten bekend als myDiabby Healthcare, dat, op de datum van dit document, een medisch hulpmiddel van klasse IIa is onder Regelgeving UE 2017/745 met IUD-nummer 3770026228MYDIABBYXQ, en dat bedoeld is om patiënten met diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes te helpen bij het beheren van hun ziekte en om professionele zorgverleners toegang te geven tot de gegevens van hun patiënten en deze op afstand te monitoren (het "platform"). 

 

    2. Algemene gebruiksvoorwaarden voor het Platform en de Applicatie myDiabby Healthcare 

1. Doel

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het definiëren van de modaliteiten van de diensten van het myDiabby Healthcare-platform, hierna "de Dienst" genoemd, dat is ontwikkeld door MDHC, alsmede de rechten en plichten van MDHC en de gebruiker.

De AGV zijn van toepassing op het contract dat wordt gesloten tussen MDHC SAS, 66 avenue des Champs Elysées, 75008 Parijs, Frankrijk en de patiënt (“Gebruiker”) wanneer deze zich registreert en een gebruikersaccount aanmaakt voor toegang tot de Dienst.

De AGV, de toepasselijke beleidsregels inzake gegevensbescherming en diverse instructies en informatie met betrekking tot de Dienst zijn beschikbaar op de website en op het platform. Als de gebruiker vooraf vragen heeft over onze “Diensten”, kan hij contact opnemen met onze technische ondersteuning : support@mydiabby.com

 

MDHC is uitsluitend een technologische dienstverlener, fabrikant en exploitant van een medisch hulpmiddel, die optreedt als tussenpersoon tussen de Professionele zorgverlener en de Patiënt. MDHC mag niet worden beschouwd als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of een zorginstelling. Het contract dat tussen ons wordt afgesloten is een eenvoudig servicecontract. MDHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit van medische onderzoeken of adviezen die in het kader van de Telemonitoring van Patiënten worden verstrekt.

 

1.1 Beschrijving van de Diensten 

De dienst is toegankelijk voor alle Patiënten gebruikers die gebruik maken van de myDiabby Healthcare-oplossing. 

Het platform biedt:

(i) een eenvoudige en intuïtieve mobiele applicatie waarmee u al uw opvolgingsgegevens (bloedglucoselogboek, opvolging van de behandeling, voedingsdagboek, enz.) op één plaats kunt verzamelen met behulp van aangesloten apparaten of door handmatige invoer.

(ii) een berichtendienst tussen de professionele zorgverleners en gebruikers.

(iii) de voorstelling van de verschillende Diensten die op het Platform worden aangeboden zoals telemonitoring, het delen van Documenten en Teleconsultatie. 

 

1.2 Toegankelijkheid van de Dienst

De dienst is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid om verbintenissen aan te gaan onder deze algemene voorwaarden. Personen die geen volledig rechtsbevoegdheid hebben, hebben alleen toegang tot de Dienst mits toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te accepteren, wordt hij/zij verzocht af te zien van het gebruik van de Dienst. 

 

2. Definities

 • Inhoud: De term “inhoud” verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker zijn verzonden in de verschillende rubrieken van het platform.

 • Gebruiker: De Gebruiker is iedere persoon die het platform of de Applicatie gebruikt.

 • Patiënt: verwijst naar een gebruiker die is geïdentificeerd op het platform en die zorg ontvangt van een Professionele zorgverlener.

 • Professionele zorgverlener: persoon die een beroep uitoefent in de gezondheidszorg en op basis van zijn/haar vaardigheden diabetespatiënten behandelt of verzorgt, of bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de gezondheidstoestand van patiënten.

 • Administratief personeel: Administratief personeel dat bekwaam is in het beheer van het patiëntendossier om toegang te krijgen tot bepaalde identificatie- en gezondheidsgegevens in het kader van het beheer van het patiëntendossier. 

 • Zorgteam: Professionele zorgverleners en andere beroepsbeoefenaars die toegang hebben tot de gezondheidsgegevens van de Patiënt in het kader van zijn of haar zorgtraject. 

 • Gebruikers-ID: De term “Gebruikers-ID” verwijst naar de informatie die nodig is om een gebruiker op de site te identificeren om toegang te krijgen tot zones die voorbehouden zijn aan de leden.

 • Wachtwoord: Het “Wachtwoord” is vertrouwelijke informatie die de Gebruiker geheim moet houden en waarmee hij/zij, indien gebruikt in combinatie met zijn/haar gebruikers-ID, zijn/haar identiteit kan bewijzen.

 • Platform: verwijst naar het myDiabby Healthcare-platform, dat de webinterfaces, mobiele applicatie, desktopapplicatie, cloud en gegevensbank omvat.

 • Site:  verwijst naar de website: https://www.mydiabby.com/

 

3. Aanmaken van het account en toegang tot de dienst

Toegang tot en/of gebruik van de Dienst vormt een ondubbelzinnige aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze Voorwaarden. Ze vormen daarom een contract tussen de Dienst en de Gebruiker.  

Bij het aanmaken en configureren van het account, moet de Gebruiker ervoor zorgen dat alle informatie over hem/haar die op het platform wordt doorgegeven, correct, relevant, volledig en actueel is. Indien van toepassing verbindt de Gebruiker zich ertoe om MDHC support onverwijld op de hoogte te brengen indien zijn/haar situatie verandert. 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik van zijn/haar account en moet ervoor zorgen dat het account wordt gebruikt in overeenstemming met deze AGV en de verschillende voorwaarden die op onze website en ons platform worden gecommuniceerd.

De lijst van apparatuur die compatibel is met ons platform is beschikbaar in de myDiabby Healthcare gebruikershandleiding. Voor meer informatie over hoe u een account aanmaakt en toegang krijgt tot onze Diensten, raadpleegt u de brochure : https://www.mydiabby.com/notice-patients

 

3.1 Toegang tot de dienst en identificatiegegevens 

De toegang tot de Dienst vereist het gebruik van een gebruikers-ID en een wachtwoord. MDHC herinnert u eraan dat het account van de Gebruiker strikt individueel is en niet mag worden gedeeld met andere gebruikers. Het wachtwoord, dat door de Gebruiker is gekozen, is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Identificatiegegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen aanvallen, verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van zijn/haar identificatiegegevens. In dat geval dient de Gebruiker MDHC hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, waarna MDHC de betreffende Identificatiegegevens onmiddellijk zal annuleren en/of bijwerken. MDHC is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de overdracht van informatie, met inbegrip van de gebruikers-ID en/of het wachtwoord, via de Dienst.

In het geval dat de Gebruiker informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, misleidend of frauduleus is, kan MDHC het Account van de Gebruiker opschorten of beëindigen en de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot de Dienst of een deel daarvan ontzeggen, onverminderd haar aansprakelijkheid jegens MDHC.

Teneinde het informatiesysteem te verbeteren, kan MDHC een toegangsregister bijhouden om de naleving van deze voorwaarden te waarborgen.

3.2 Beheer van patiëntgegevens
De Gebruiker heeft, via zijn Patiëntenaccount, toegang tot zijn Persoonsgegevens, de geschiedenis van de gevolgde behandeling en zijn zorgtraject in het kader van telemonitoring. Hij kan nieuwe of bijgewerkte Gegevens in de Oplossing invoeren. 

 

3.3 Berichtendienst en delen van documenten met Professionele zorgverleners
De Gebruiker heeft toegang tot een berichtendienst waarmee hij/zij kan communiceren met Professionele zorgverleners en andere beroepsbeoefenaars die verantwoordelijk zijn voor hun medische opvolging en hun administratief dossier in het kader van telemonitoring.  Binnen dit kader kunnen Gebruikers contact opnemen met het zorgteam voor alle vragen met betrekking tot hun medische opvolging. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen te betrachten in de omgang met Professionele zorgverleners en om de gebruikelijke regels van beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren.

 

3.4 Teleconsultatie
Professionele zorgverleners hebben de mogelijkheid om teleconsulten uit te voeren via videoconferentie met de patiënt die zij opvolgen als onderdeel van de zorg voor de patiënt.
Hiertoe plannen de Patiënt en de Professionele zorgverlener de datum en het tijdstip van het consult rechtstreeks onderling, buiten de Oplossing om. Wanneer de Professionele zorgverlener het teleconsult start, op de afgesproken datum en tijd, wordt de Patiënt op de hoogte gebracht door het ontvangen van een bericht op zijn myDiabby-account zodra de teleconsultatie is gestart. Hij kan dan deelnemen aan de oproep van de professionele zorgverlener of deze weigeren. Aan het einde van het teleconsult kan de Professionele zorgverlener een rapport invoeren dat wordt opgeslagen in de Gedeelde Ruimte. MDHC maakt geen video- of audio-opnamen van teleconsulten.

3.5 Overige Diensten
MDHC behoudt zich het recht voor om elke andere Dienst aan te bieden die zij nuttig acht, in een vorm en volgens de functionaliteiten en technische middelen die zij het meest geschikt acht om deze Dienst aan te bieden.

3.6 Uitschrijven 

Als een Gebruiker zijn account niet langer wil gebruiken en deze wil deactiveren, kan hij zich op elk gewenst moment afmelden voor de Dienst door naar zijn account te gaan en vervolgens naar het menu voor het verwijderen van zijn account te gaan. Zijn/haar account zal worden verwijderd in overeenstemming met het proces voor het verwijderen van accounts dat beschikbaar is in de myDiabby Healthcare gebruikershandleiding voor medische hulpmiddelen. 

Als uw gebruikersaccount langer dan twee (2) jaar inactief is, kan deze worden afgesloten. Voorafgaand aan deze afsluiting zullen wij u op het opgegeven e-mailadres informeren zodat u hiertegen bezwaar kunt maken, of zodat wij uw gegevens voor een bepaalde en redelijke periode van maximaal twee (2) jaar kunnen archiveren, met het oog op de reactivering van uw account in de toekomst.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker en de gezondheidsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de huidige wetgeving en het beleid van MDHC voor de bescherming van persoonsgegevens. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://www.mydiabby.com/politique-donnees-patients.

 

Om ervoor te zorgen dat de uitschrijving van de Gebruiker effectief is, zal MDHC de gegevens elke 36 maanden bijwerken en ervoor zorgen dat verouderde identificatiegegevens worden verwijderd.

4. Verplichtingen en verantwoordelijkheden

4.1 Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Deze algemene voorwaarden, de daaruit voortvloeiende verplichtingen en de daaruit voortvloeiende rechten kunnen niet aan derden worden overgedragen.

 

 • Verbintenis van de Gebruiker 

1) De Gebruiker verbindt zich ertoe alle voorwaarden van de Algemene Voorwaarden na te leven en de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving, meer bepaald inzake communicatie op het internet, de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van intellectuele eigendom en beeldrechten.

2) Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de Dienst, zowel hardware-, software- als internettoegangskosten, zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.

 

 • Verbintenis van de patiënt 

1) MDHC herinnert eraan dat de Professionele zorgverleners en Beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij het beheer van patiëntenzorg als enige verantwoordelijk zijn voor hun interacties met Patiënten en hun follow-up als onderdeel van hun medische opvolging. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Patiënten hiervoor in aanmerking komen en dat zij voorafgaand aan hun medische opvolging schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het delen van hun persoonsgegevens. 

2) De Gebruiker stemt ermee aan MDHC binnen de afgesproken periode alle informatie te verstrekken die nodig is voor het verlenen van de Dienst en deze informatie schriftelijk bij te werken. De gevolgen van het niet of te laat bijwerken van deze informatie zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.

3) MDHC herinnert eraan dat de Gebruiker regelmatig bijgewerkte antivirussoftware moet gebruiken om zich te beschermen tegen de risico's van gegevensverlies of programmapiraterij. De kosten voor hardware, software en internettoegang, alsook alle andere kosten in verband met toegang tot de dienst, zijn geheel voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de functionaliteit van zijn/haar computerapparatuur en internetverbinding. MDHC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige netwerk- of serverstoring, of enige andere onvoorziene omstandigheid die toegang tot de Dienst moeilijk of onmogelijk maakt.

4) De Gebruiker stemt ermee in bij te dragen aan de verbetering van het Platform door eventuele storingen te melden en, indien van toepassing, verbeteringen voor te stellen op het volgende e-mailadres: support@mydiabby.com

5) indien van toepassing, vrijwaart de Gebruiker MDHC en haar vertegenwoordigers van alle kosten (waaronder honoraria, juridische kosten en uitgaven) en schadevergoedingen in verband met claims en rechtsvorderingen met betrekking tot (i) het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en zijn derden op illegale of frauduleuze wijze, of op een wijze die niet in overeenstemming is met het Contract of de deontologische code van de Gebruiker indien van toepassing; (ii) Gebruikersgegevens; (iii) de inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van MDHC of derden als gevolg van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en zijn/haar Assistenten; en (iv) de inhoud en kwaliteit van de informatie en Documenten die zijn opgeslagen op het myDiabby Healthcare-Platform. 

 • Verboden gedrag door de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst

Elk gedrag dat de continuïteit van de Dienst onderbreekt, opschort, vertraagt of verhindert of dat de reputatie van MDHC kan schaden in de volgende lijst is verboden: 

1) misbruik maken van het Platform door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, een "denial of service"-aanval of een "distributed denial of service"-aanval, of enig ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal  of enige activiteit die het computersysteem van een derde partij of een deel daarvan schaadt, controleert, verstoort of onderschept, en de integriteit of veiligheid ervan schendt.

2) onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot de applicatie, de server waarop de applicatie is opgeslagen of een server, computer of database die met de applicatie is verbonden.

3) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van het platform, (iii) elke verduistering van de systeembronnen van de Site, (iv) elke handeling die de infrastructuur van de Site onevenredig kan belasten, (v) elke inbreuk op beveiligings- en verificatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van MDHC of de gebruikers van de Dienst kan schaden.

4) de dienst gebruiken om informatie of links te verspreiden die gebruikers omleiden naar een site van derden.

5) het concept, de technologieën, alle of een deel van de gegevens of enig ander element van de Oplossing kopiëren en/of verduisteren voor hun eigen doeleinden of die van derden.

6) de toegang tot de Diensten of tot de Site, evenals tot de informatie die daarop wordt gehost en/of gedeeld, geheel of gedeeltelijk te gelde maken, verkopen of toekennen, zich bezighouden met illegale of frauduleuze activiteiten of activiteiten die de rechten of veiligheid van derden ondermijnen, de openbare orde ondermijnen of de geldende wet- en regelgeving schenden. 

Door deze bepaling te overtreden, begaat de Gebruiker een strafbaar feit volgens artikel 323-1 tot 323-7 van het Franse wetboek van strafrecht. MDHC zal deze overtreding melden aan de bevoegde autoriteiten en met deze autoriteiten samenwerken door de identiteit van de betrokken Gebruiker aan hen bekend te maken.

4.2. Sancties voor niet-naleving

Indien een Gebruiker een van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of, meer in het algemeen, de geldende wet- en regelgeving overtreedt:

1) behoudt MDHC zich het recht voor om elke gepaste maatregel te nemen en in het bijzonder om (i) de toegang tot de Dienst op te schorten van de Gebruiker die de dader is van de inbreuk of schending, of die eraan heeft deelgenomen, (ii) elk informatief bericht op het platform te publiceren dat MDHC nuttig acht om elke betrokken autoriteit te waarschuwen en (iii) elke gerechtelijke actie te ondernemen.

2) behoudt MDHC zich tevens het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten te beëindigen (i) hetzij van rechtswege, vijftien (15) dagen na ontvangst door de Gebruiker van een formele ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin MDHC haar voornemen kenbaar maakt om onderhavig artikel toe te passen dat zonder gevolg is gebleven; (ii) hetzij in geval van herhaling van een inbreuk die eerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging is gemeld; in dit geval wordt de opzegging onmiddellijk van kracht op de datum van verzending van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de herhaalde inbreuk wordt gemeld; (iv) onverminderd de schadevergoeding die van de Gebruiker kan worden geëist.

Onverminderd alle andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene voorwaarden, leidt opzegging automatisch tot de deactivering van het account van de Gebruiker.

4.3 Verbintenis en verantwoordelijkheden van MDHC 

 1. MDHC verbindt zich ertoe: 

 • om het Platform te beheren om de goede werking van de Dienst te waarborgen en de toegang daartoe te garanderen, waaronder de mogelijkheid om een diabetespatiënt op afstand op te volgen met een professionele zorgverlener, en de diensten die verband houden met telemonitoring, in het bijzonder de opslag van informatie die door Gebruikers en MDHC wordt verstrekt. Toegang tot de Dienst en het persoonlijke account wordt verleend in overeenstemming met de AGV, behoudens toegestane onderbrekingen van de dienst, in het bijzonder voor gepland onderhoud of interventie aan het applicatiesysteem. 

 • ervoor te zorgen dat de Dienst voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot medische hulpmiddelen, in het bijzonder Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 zodra deze in werking treedt, d.w.z. 26 mei 2020, en Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 • ervoor zorgen dat de gegevens worden gehost door een erkende host voor gezondheidsgegevens (HDS) die is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, in overeenstemming met de artikelen L.1111-8 en R.1111-9 van de Franse Volksgezondheidscode.

 • om communicatie en uitwisseling van gezondheidsdocumenten tussen de Gebruiker patiënten en Professionele zorgverleners en andere beroepsbeoefenaars mogelijk te maken in overeenstemming met de geldende regels en normen voor het delen van gezondheidsgegevens om de informatie die aan uw account is gekoppeld op te slaan en u er toegang toe te geven.

 • verbindt zich er uitdrukkelijk toe de richtlijnen na te leven die zijn opgesteld door het ANS als onderdeel van het Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (PGSSI-S), om de nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen. 

 

MDHC behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden uit te besteden.

 

    2. Aansprakelijkheidsbeperking van MDHC

 • MDHC kan in geen geval, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of nadeel, direct of indirect, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de Dienst of uit enig Gebruik van de Dienst. De term "Gebruik" moet in de breedste zin van het woord worden opgevat, d.w.z. elk gebruik van het Platform, ongeacht of dit rechtmatig is of niet.

 • De betrokkenheid van MDHC is uitsluitend beperkt tot het verlenen van de Dienst zoals hierin voorzien, met uitsluiting van alle andere. MDHC mengt zich dan ook op geen enkele wijze in de relaties tussen Professionele zorgverleners en de Patiënt, waarbij MDHC geen partij is. MDHC is niet verantwoordelijk voor de zorg, informatie of aanbevelingen die professionele zorgverleners schriftelijk, via messaging of tijdens teleconsulten aan Gebruiker verstrekken. MDHC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die op het profiel van elke Professionele zorgverlener staat. De nauwkeurigheid en het bijwerken van deze informatie is geheel de verantwoordelijkheid van de Professionele zorgverlener.

 • MDHC is niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door de Gebruiker of enig gebruik waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is. Verder is MDHC niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke schade of gevolgen die, direct of indirect, het gevolg kunnen zijn van het gebruik of misbruik van de door het platform verstrekte, voorgestelde of geadresseerde informatie. De aansprakelijkheid van MDHC is onder alle omstandigheden beperkt tot directe en bewezen schade. 

 • MDHC sluit haar aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperkt deze op geen enkele wijze waar dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw consumentenrechten met betrekking tot de diensten die zij u heeft beloofd te leveren.

5. Intellectuele eigendom

MDHC is eigenaar van, of heeft de rechten op, alle elementen waaruit dit platform bestaat, in het bijzonder de gegevens, afbeeldingen, foto's en soundtracks. De merken en logo's op de mydiabby.com-website en het platform zijn geregistreerde handelsmerken. In overeenstemming met artikel L 713 - 2 van de Franse wet op intellectueel eigendom is daarom elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's, gemaakt van elementen van het platform zonder de uitdrukkelijke toestemming van MDHC verboden, in de zin van artikel L 713 - 2 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Persoonsgegevens

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Gebruikers, verplicht MDHC zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd binnen deze site, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, de bestanden en vrijheden, bekend als de "Wet Informatica en Vrijheden".

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid https://www.mydiabby.com/politique-donnees-patients  voor gedetailleerde informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van duidelijke instructies over uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Elke Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van het Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. 

 

7. Overmacht 

We betalen geen vergoeding voor schade als gevolg van onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenissen zoals stakingen, brand, overheidsmaatregelen, arbeidsgeschillen, ongelukken, sluitingen of problemen met openbare communicatiesystemen, evenals andere gebeurtenissen en resultaten waarop we geen invloed hebben en die we niet konden voorkomen of beheersen.

 

8. Wijziging van de AGV

We behouden ons het recht voor om de reikwijdte en functie van het Gebruikersaccount, de site en de Diensten die op de site wordt aangeboden te wijzigen. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd als gevolg van de ontwikkeling van producten en diensten, die wijzigingen in lay-out, inhoud of functionaliteit met zich mee kunnen brengen, maar daartoe niet beperkt zijn. Deze wijzigingen worden aangekondigd op het platform of via e-mail.

 

9. Beëindiging

In geval van schending of overtreding door de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, kan MDHC de Overeenkomst van rechtswege beëindigen dertig (30) dagen nadat kennisgeving aan de Gebruiker is verzonden en zonder gevolg is gebleven.

Een Gebruiker wiens contract is beëindigd, is niet langer gemachtigd om de Diensten te gebruiken.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Franse wet beheerst de wettelijke regels die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens en informatie op en rond de site.

In het geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep van Parijs bevoegd.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op 17/08/2023 

bottom of page