top of page

Juridische informatie

Uitgever van de website :
MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées, 75008 Parijs
RCS : Parijs 834 031 865
Kapitaal: 1000 €
01 76 40 01 78
hello@mydiabby.com

Intracommunautair btw-nummer FR 16834031965

 

Site hosting : ​

Wix.com Inc.

Adres: 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

Telefoon: +1 415-639-9034.

 

Host voor gezondheidsgegevens : 

AVENIR TELEMATIQUE – ATE (HDS gecertificeerd)

21 Avenue de la Créativité

59650 Villeneuve d’Ascq

+33 (0)3 28 800 300
 

Eigendom van inhoud

De website https://www.mydiabby.com/ valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. De website https://www.mydiabby.com/ in zijn geheel genomen, alsook alle huidige of toekomstige inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikelen, meningen, andere teksten, directory’s, gidsen, foto's, illustraties, afbeeldingen, video- en audioclips en reclamespots, alsmede geregistreerde handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken, logo's, domeinnamen, merknamen, dienstmerken, octrooien en alle materiaal dat mogelijk wordt beschermd door auteursrecht (met inbegrip van bron- en objectcode) en/of enige andere vorm van intellectueel eigendom (gezamenlijk de "Materialen") zijn het exclusieve eigendom van, of in licentie gegeven aan, MDHC en/of andere geautoriseerde derden en worden beschermd door het auteursrecht, een geregistreerd handelsmerk, publiciteit of andere wetten en internationale verdragen tegen ongeoorloofd gebruik, kopiëren of verspreiden. 

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MDHC, is het u niet toegestaan de Materialen geheel of gedeeltelijk vast te leggen, te reproduceren, uit te voeren, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, opnieuw uit te geven, te onderwerpen aan reverse engineering, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, in het openbaar weer te geven, te framen, te koppelen aan, te verspreiden of te exploiteren. U mag geen enkel deel van de inhoud van onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDHC en onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud van onze Website moet altijd worden erkend. Niets in deze Voorwaarden of op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig Materiaal op welke manier dan ook te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDHC of een derde die eigenaar is van het Materiaal of het intellectuele eigendom op de Website. Elk ongeoorloofd gebruik, kopiëren, reproductie, wijziging, publicatie, heruitgave, laden, framing, downloaden, verzenden, transmissie, distributie, duplicatie of elk ander ongeoorloofd gebruik van de Materialen is ten strengste verboden. Elk gebruik van de Materialen anders dan toegestaan door deze Voorwaarden vormt een schending van deze Voorwaarden en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en/of patenten. U stemt ermee in de Materialen niet te gebruiken voor onwettige doeleinden op welke manier dan ook die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan en de rechten van MDHC of anderen niet te schenden. U stemt ermee in de normale processen of het gebruik van de Website door andere leden niet te verstoren (of het gebruik van uw account door derden voor dit doel niet toe te staan), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pogingen om toegang te krijgen tot administratieve gedeelten van de Website. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schending en/of poging tot schending van deze Voorwaarden door andere personen. Wij herinneren u eraan dat MDHC haar rechten actief zal afdwingen voor zover wettelijk toegestaan. MDHC mag op elk gewenst moment Materialen toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze Website en alle Materialen en intellectuele eigendom op deze Website worden aangeboden "zoals deze zijn" "zoals beschikbaar" en zonder enige vorm van garantie.

Deze Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. MDHC doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat de informatie, feiten, meningen, verklaringen of aanbevelingen op deze Website en/of in de Materialen volledig, nauwkeurig, up-to-date of geschikt zijn. Elke vermelding van een proces, publicatie of dienst van een derde met behulp van een handelsnaam, domeinnaam, gedeponeerd handelsmerk, dienstmerk, logo of anderszins vormt geen goedkeuring of aanbeveling door het Bedrijf. De standpunten en meningen van gebruikers van deze Website geven niet noodzakelijk die van het Bedrijf weer. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het inwinnen van advies bij de betreffende actoren in de experimenten die worden uitgevoerd krachtens artikel 36 van de Franse wet op de financiering van de sociale zekerheid voor 2014 met betrekking tot de informatie (ARS, DGOS, CNOM...), meningen, adviezen of inhoud die op deze Website verschijnen.

U stemt ermee in dat MDHC en haar moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers, partners en rechtverkrijgenden, en elk van hun respectieve werknemers, agenten en directeuren (gezamenlijk de "Vrijgegeven Partijen"), niet aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, hetzij uit onrechtmatige daad (met uitzondering van bewezen nalatigheid), contract, wet of anderszins, in verband met en/of op welke manier dan ook voortvloeiend uit deze Website, de Materialen of fouten of weglatingen in de technische werking van of in de Materialen, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

MDHC heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde partijen. Er zijn geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingevoerd, vooral met betrekking tot informatiesystemen. MDHC heeft echter geen controle over alle risico's die verbonden zijn aan de werking van het internet en het internet kan onderhevig zijn aan inbreuken op de beveiliging, in welk geval MDHC niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die u lijdt indien dit verlies of deze schade het gevolg is van overmacht, te wijten is aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke acties van een derde partij, of aan u te wijten is.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke gezondheidsgegevens te verzamelen die als gevoelig worden beschouwd. Dienovereenkomstig blijft de elektronische overdracht van dergelijke gegevens als gevolg van het gebruik van de functies van de Website onder uw eigen controle en verantwoordelijkheid en kan MDHC niet aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijke overdracht en worden de gegevens verwijderd.

MDHC is niet verantwoordelijk voor schade aan computers van gebruikers die het gevolg is van een dergelijke inbreuk op de beveiliging of van een virus, bug, knoeierij, onbevoegde tussenkomst, fraude, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in werking of uitzending, computerlijnstoring of andere technische storing.

U dient zich er ook van bewust te zijn dat elektronische communicatie via internet niet altijd veilig is en u dient hier rekening mee te houden voordat u informatie elektronisch naar het Bedrijf verzendt.

MDHC staat niet in voor de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze Website en geeft hier ook geen garantie voor. Het is mogelijk dat deze website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege onderhoud of hardwarestoringen.


Als u een link naar deze Website maakt, vragen we u de volgende regels te respecteren. Een link naar deze Website mag de reputatie van de handelsmerken en/of intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf niet schaden of aantasten en mag niet de onjuiste indruk wekken dat uw Website en/of organisatie wordt gesponsord, onderschreven door en/of verbonden is met het Bedrijf. U mag deze Website niet in een kader invoegen of de intellectuele eigendomsrechten of Materialen op welke manier dan ook wijzigen. Er mag geen koppeling naar de Website worden gelegd vanaf een andere site waarvan de inhoud illegaal, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is, die geweld of illegale handelingen bepleit, die racistische, lasterlijke, ongepaste of aanstootgevende taal bevat of anderszins door MDHC naar eigen goeddunken ongepast wordt geacht. MDHC behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke koppeling naar een andere Website te verwijderen, om welke reden dan ook of zonder enige motiveringsvereiste, waaronder, zonder beperking, websites die MDHC ongepast of incompatibel acht met of niet in overeenstemming met deze Website en/of deze Voorwaarden.

MDHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of goede werking van het internet, waaronder andere websites die toegankelijk zijn via links vanaf of naar deze Website. Gebruikers worden verzocht MDHC op de hoogte te houden van eventuele fouten of ongepast materiaal dat wordt aangetroffen op websites waarnaar wordt gelinkt vanaf of naar deze Website.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden, het doel en de totstandkoming ervan, evenals ons privacybeleid en alle andere beleidsregels die hierin zijn opgenomen, vallen onder het Franse recht. 

Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. De paragraaftitels in deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Al deze updates worden op de startpagina van de Website geplaatst en u wordt uitgenodigd om deze Voorwaarden te lezen telkens wanneer u de Website bezoekt. Alle wijzigingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn van toepassing zodra ze op de Website zijn geplaatst.

Ons contacteren
Als u vragen hebt over onze Website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: hello@mydiabby.com

bottom of page