top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden 

van het myDiabby Healthcare-platform

voor professionele zorgverleners, thuisverpleging en administratief personeel

 

 1. Inleiding 

MDHC is de ontwikkelaar van het telegeneeskundeplatform voor diabetespatiënten bekend als myDiabby Healthcare, dat, op de datum van dit document, een medisch hulpmiddel van klasse IIa is onder Regelgeving UE 2017/745 met IUD-nummer 3770026228MYDIABBYXQ, en dat bedoeld is om patiënten met diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes (de "patiënten") te helpen bij het beheren van hun ziekte en om professionele zorgverleners toegang te geven tot de gegevens van hun patiënten en deze op afstand te monitoren (het "platform").

    2. Algemene gebruiksvoorwaarden voor het myDiabby Healthcare-platform 

1. Doel

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het definiëren van de modaliteiten waaronder de diensten van het myDiabby Healthcare-platform voor medische hulpmiddelen, hierna te noemen "de Dienst", ontwikkeld door MDHC, beschikbaar worden gesteld en de voorwaarden waaronder de Dienst wordt gebruikt door professionele zorgverleners, thuisverpleging en administratief personeel, hierna "de Gebruiker" genoemd, bij het beheer van patiëntenzorg.

De AGV zijn van toepassing op het contract dat wordt gesloten tussen MDHC SAS, 66 avenue des Champs Elysées, 75008 Parijs, Frankrijk en de Gebruiker wanneer deze zich registreert en een Gebruikersaccount aanmaakt voor toegang tot de Dienst.

 

De AGV, de toepasselijke beleidsregels inzake gegevensbescherming en diverse instructies en informatie met betrekking tot de diensten zijn beschikbaar op de website en op het platform. Als de Gebruiker vooraf vragen heeft over de Dienst, kan hij contact opnemen met onze technische ondersteuning support@mydiabby.com

 

MDHC is uitsluitend een technologische dienstverlener, fabrikant en exploitant van een medisch hulpmiddel, die optreedt als tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Patiënt (de Gebruiker) en mag niet worden beschouwd als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of een zorginstelling. Het contract dat wordt afgesloten voor het gebruik van de Dienst is een eenvoudig servicecontract. MDHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit van medische onderzoeken of adviezen die in het kader van de Telemonitoring van Patiënten worden verstrekt.

De Dienst is toegankelijk:

- voor elke natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid om verbintenissen aan te gaan onder deze algemene voorwaarden. Personen die geen volledig rechtsbevoegdheid hebben, hebben alleen toegang tot de Dienst mits toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger ;

- voor elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die de rechtsbevoegdheid heeft om in naam en voor rekening van de rechtspersoon contracten af te sluiten.

Indien de Gebruiker deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te accepteren, wordt hij/zij verzocht af te zien van het gebruik van de Dienst. 
 

2. Definities

 • Gebruiker: Professionele zorgverlener en andere beroepsbeoefenaar (thuisverpleging, enz...) die betrokken is bij de zorg voor de patiënt, evenals administratief personeel dat betrokken is bij het beheer van het dossier van de patiënt die gebruik maakt van de "Dienst". 

 • Inhoud: De term “inhoud” verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker zijn verzonden in de verschillende rubrieken van het platform.

 • Beheerder gebruiker: Professionele zorgverlener die de leiding heeft over een medisch team.

 • Patiënt: verwijst naar een gebruiker die is geïdentificeerd op het platform en die zorg ontvangt van een Professionele zorgverlener.

 • Administratief gebruiker: Administratief personeel dat bekwaam is in het beheren van patiëntendossiers om de "Dienst" te gebruiken. 

 • Zorgteam: Professionele zorgverleners en andere beroepsbeoefenaars die toegang hebben tot de gezondheidsgegevens van de patiënt in het kader van zijn of haar zorgtraject. 

 • Gebruikers-ID: De term “Gebruikers-ID” verwijst naar de informatie die nodig is om een gebruiker op de site te identificeren om toegang te krijgen tot zones die voorbehouden zijn aan de leden.

 • Wachtwoord: Het “Wachtwoord” is vertrouwelijke informatie die de Gebruiker geheim moet houden en waarmee hij/zij, indien gebruikt in combinatie met zijn/haar gebruikers-ID, zijn/haar identiteit kan bewijzen.

 

3. Aanmaken van het account en toegang tot de dienst

Toegang tot en/of gebruik van de Dienst vormt een ondubbelzinnige aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze Voorwaarden. 

Bij het aanmaken en configureren van het account, moet u ervoor zorgen dat alle informatie over u die op het platform wordt doorgegeven correct, relevant, volledig en actueel is en, indien van toepassing, dat uw recht om uw beroep uit te oefenen in overeenstemming is met de beroepsethiek en de regels die zijn vastgelegd door de verordeningen en/of regelgevende instanties die uw beroep beheren. Het gebruik van een gebruikersaccount is strikt individueel. De gebruikers-ID en het wachtwoord mogen onder geen beding worden gedeeld.

U stemt ermee in de Gebruikersgegevens in uw account bij te werken of MDHC support onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw omstandigheden zodanig veranderen dat dit van invloed is op de Gebruikersgegevens die u eerder aan MDHC hebt verstrekt. 

3.1 Inschrijving van de Beheerder gebruiker

De beheerder gebruiker van zijn zorgteam registreert zich door het hiervoor bestemde registratieformulier in te vullen. Hij moet alle verplichte informatie over zichzelf en zijn zorgteam verstrekken. Onvolledige inschrijvingen worden niet geaccepteerd door MDHC.

 

3.2 Inschrijving van de Gebruikers (Professionele zorgverleners)

De beheerder gebruiker wijst de accounts toe aan de andere beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de zorg en telemonitoring van de patiënt, en legt de rol van elk van hen uit en de gegevens waartoe ze toegang hebben op basis van hun rol. Zodra deze accounts zijn aangemaakt, stuurt MDHC de betreffende beroepsbeoefenaars de link om hun inschrijving te voltooien.

MDHC herinnert u eraan dat de Beheerder gebruiker, die andere beroepsbeoefenaars uitnodigt om een account aan te maken, volledig verantwoordelijk is voor het selecteren van alleen die personen die bevoegd zijn om telemonitoring uit te voeren of betrokken zijn bij het beheer van de zorg voor de patiënt.  

 

3.3 Inschrijving van de andere Gebruikers (die geen Professionele zorgverleners zijn)  

De Beheerder gebruiker kan accounts toewijzen aan andere gebruikers die enkel betrokken zijn bij het beheren van de zorg en telemonitoring van de Patiënt. De Beheerder gebruiker moet dan de rollen van elk van hen rechtvaardigen alsook de noodzaak voor de Gebruikers om toegang te hebben tot de gezondheidsgegevens van Patiënten. Zodra deze accounts zijn aangemaakt, stuurt MDHC de betreffende Gebruikers de link om hun inschrijving te voltooien.  

 

3.4 Inschrijving van Patiënten op de Oplossing door Professionele zorgverleners

De gebruikers (professionele zorgverleners) kunnen een account aanmaken namens de Patiënt met behulp van het hiervoor bestemde formulier. Ze moeten alle verplichte informatie verstrekken, alsook alle andere nuttige informatie zoals de medische voorgeschiedenis en het zorgtraject van de Patiënt. Patiënten kunnen zich ook registreren op advies van de professionele zorgverlener door een opvolgingscode in te voeren. Onvolledige inschrijvingen worden niet gevalideerd door MDHC. Voor elke inschrijving die door een Gebruiker professionele zorgverlener namens een patiënt wordt uitgevoerd, is de toestemming van de patiënt vereist.

3.5 Toegang tot de dienst en identificatiegegevens 

De toegang tot de Dienst vereist het gebruik van een gebruikers-ID (professioneel e-mailadres) en een wachtwoord. Het wachtwoord, dat door de Gebruiker is gekozen, is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Identificatiegegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle nodige stappen te nemen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen aanvallen. MDHC is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de overdracht van informatie, met inbegrip van de gebruikers-ID en/of het wachtwoord, via de Dienst.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van zijn/haar identificatiegegevens, alsook voor de gevolgen daarvan. In dat geval dient de Gebruiker MDHC hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, waarna MDHC de betreffende Identificatiegegevens onmiddellijk zal annuleren en/of bijwerken. Indien de geabonneerde Gebruiker zijn Identificatiegegevens vooraf op een toestel opslaat, waardoor hij automatisch verbinding met de Diensten kan maken, dient hij ervoor te zorgen dat hij aan het einde van elke sessie daadwerkelijk de verbinding met de Dienst verbreekt, in het bijzonder wanneer hij de Dienst vanaf een openbare computer gebruikt.

In het geval dat de abonnee informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, misleidend of frauduleus is, kan MDHC het Account van de Gebruiker opschorten of beëindigen en de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot de Dienst of een deel daarvan ontzeggen, onverminderd haar aansprakelijkheid jegens MDHC, Patiënten en/of derden.

Teneinde het informatiesysteem te verbeteren, kan MDHC een toegangsregister bijhouden om de naleving van deze voorwaarden te waarborgen.

De lijst van apparatuur die compatibel is met ons platform is beschikbaar in de myDiabby Healthcare gebruikershandleiding. Voor meer informatie over hoe u een account aanmaakt en toegang krijgt tot de Dienst, raadpleegt u de brochure www.mydiabby.com/notice-pds

 

4. Toegang tot en delen van gezondheidsgegevens tussen professionele zorgverleners

De Gebruiker erkent dat het delen van Gezondheidsgegevens met andere professionele zorgverleners, thuisverpleging en Administratief gebruikers dient plaats te vinden in overeenstemming met artikel L1110-4 van de Franse Volksgezondheidscode.

 

4.1 Algemene voorwaarden

Bij het delen van het medisch dossier van een patiënt en andere documenten is de Gebruiker verantwoordelijk voor het naleven van de regels met betrekking tot het medisch beroepsgeheim en het beheer van de toegangsrechten, alsook voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemmingen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. MDHC herinnert u eraan dat in het geval van het delen van het Patiëntendossier met Gezondheidsgegevens en/of Documenten, deze standaard volledig toegankelijk zijn voor elke geautoriseerde Gebruiker in de zorgstructuur die instaat voor de zorg van de patiënt en de andere zorgstructuren, onder voorbehoud van de toestemmingen die later worden verleend of geweigerd.

MDHC herinnert u eraan dat de Gebruiker verantwoordelijk is voor de naleving van de regels met betrekking tot het verzamelen van toestemming of voorafgaande informatie van Patiënten in het kader van patiëntenzorg en de uitwisseling van Gezondheidsgegevens. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat elke Patiënt, in overeenstemming met de geldende regelgeving, op elk moment kan beslissen om de toegang tot zijn/haar gedeelde medische dossier te wijzigen of te weigeren aan de betrokken Professionele zorgverleners en andere beroepsbeoefenaars van zijn/haar zorgteam.

4.2 Teleconsultatie
In het kader van de functionaliteiten van het platform hebben professionele zorgverleners de mogelijkheid om teleconsulten uit te voeren via videoconferentie met de Patiënten die ze behandelen. Daartoe stemmen de Patiënt en de Professionele zorgverlener de dag en het tijdstip van het consult rechtstreeks met elkaar af. Wanneer de Professionele zorgverlener de teleconsultatie start, op de afgesproken datum en tijd, wordt de patiënt, die zich heeft aangemeld op zijn myDiabby-account, op de hoogte gebracht door het ontvangen van een bericht zodra de teleconsultatie is gestart. Hij/zij kan dan deelnemen aan de oproep van de professionele zorgverlener of deze weigeren. De professionele zorgverlener heeft de mogelijkheid om aan het einde van het teleconsult een verslag op te stellen dat wordt opgeslagen in de gedeelde ruimte. MDHC neemt de teleconsulten op geen enkele manier op, ook niet met een camera of geluidsopname.

4.3 Berichtenservice
Gebruikers hebben toegang tot een berichtenservice, waarmee patiënt kunnen communiceren met de Professionele zorgverleners, thuisverpleging, administratief personeel die verantwoordelijk zijn voor hun medische opvolging. Gebruikers dienen blijk te geven van redelijke zorg en discretie in hun communicatie met andere gebruikers bij het gebruik van de berichtenservice en de gebruikelijke normen op gebied van fatsoen en beleefdheid in acht te nemen.
 

4.4 Uitschrijven 

Wanneer een Gebruiker zijn of haar account niet langer wenst te gebruiken en deze wil deactiveren, kan hij/zij zich op eender welk ogenblik uitschrijven voor de Dienst door een e-mail en identiteitsbewijs te sturen naar MDHC op het volgende adres support@mydiabby.com.

In het kader van het gebruik van de Dienst worden uw gegevens opgeslagen volgens de volgende archiveringsprocedure:

- in een actieve bank, totdat uw gebruikersaccount wordt afgesloten;

- vervolgens, in een tijdelijk archief in het kader van een afzonderlijk informatiesysteem met beperkte toegang, gedurende tien (10) jaar, eventueel verlengd met de duur van een mogelijk geschil;

- aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens permanent verwijderd conform de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.

 

Als uw gebruikersaccount langer dan twee (2) jaar inactief is, kan deze handmatig worden afgesloten. Voorafgaand aan deze afsluiting zullen wij u op het opgegeven e-mailadres informeren zodat u hiertegen bezwaar kunt maken, of zodat wij uw gegevens voor een bepaalde en redelijke periode van maximaal twee (2) jaar kunnen archiveren, met het oog op de reactivering van uw account in de toekomst. Uitgeschreven gebruikers hebben geen toegang meer tot hun account. Om ervoor te zorgen dat de uitschrijving van de Gebruiker effectief is, zal MDHC de gegevens elke 36 maanden bijwerken en ervoor zorgen dat verouderde identificatiegegevens worden verwijderd. In het geval dat de Gebruiker patiënten heeft die opgevolgd worden op myDiabby Healthcare, behoudt MDHC zich het recht voor om de Gebruiker te vragen naar de naam van de professionele zorgverlener die gemachtigd is om de continuïteit van zorg voor de Patiënten te waarborgen teneinde de gekoppelde Patiënten door te verwijzen. 

 

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden

5.1 Verantwoordelijkheden van de Gebruiker 

Deze algemene voorwaarden, de daaruit voortvloeiende verplichtingen en de daaruit voortvloeiende rechten kunnen niet aan derden worden overgedragen.

 

 • Verbintenis van de Gebruiker 

1) De gebruiker verbindt zich ertoe alle voorwaarden van de Algemene Voorwaarden van het platform na te leven en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving, meer bepaald inzake communicatie op het internet, de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van intellectuele eigendom en beeldrechten, de deontologische code en de Volksgezondheidscode waaraan de gebruiker is onderworpen. 

In dit verband verbindt hij zich ertoe te voldoen aan alle bepalingen van de Volksgezondheidscode die op hem van toepassing zijn, waaronder met name:

- onderzoek met betrekking tot de menselijke persoon, zoals bedoeld in de artikelen L.1121-1 en volgende van de Volksgezondheidscode;

- patiëntenrechten, zoals bedoeld in artikel L.1110-1 en volgende van de Volksgezondheidscode;

- het medisch beroepsgeheim en het delen van patiënteninformatie, zoals bedoeld in artikel L.1110-4 en R.1110-1 van de Volksgezondheidscode;

- de voorwaarden voor toegang tot gedeelde medische dossiers, zoals uiteengezet in artikel L.1111-14 en volgende van de Volksgezondheidscode;

- de regels die van toepassing zijn op de telegeneeskunde, zoals uiteengezet in de artikelen R.6316-1 tot R.6316.10 van de Volksgezondheidscode;

- de volgende van de wet- en regelgeving, bedoeld voor het voorkomen van fraude, corruptie en het witwassen van geld, meer bepaald het verbod op het aanbieden van voordelen aan professionele zorgverleners, zoals bedoeld in artikelen L.1453-3 en volgende van de Volksgezondheidscode.

2) MDHC herinnert u eraan dat de Gebruiker die betrokken is bij het beheer van patiëntenzorg als enige verantwoordelijk is voor zijn interacties met Patiënten en hun follow-up als onderdeel van hun medische opvolging. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat Patiënten hiervoor in aanmerking komen en dat zij voorafgaand aan hun medische opvolging schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het delen van hun Patiëntgegevens. In dit verband aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat MDHC zich het recht voorbehoudt om alle noodzakelijk geachte aanvullende documenten en informatie te vragen, meer bepaald met het oog op de verificatie van de voorafgaande schriftelijke toestemming van Patiënten. De Gebruiker dient de gevraagde documenten en informatie zo spoedig mogelijk aan MDHC toe te zenden.

3) MDHC herinnert u eraan dat de Gebruiker zich ertoe verbindt alleen toegang te krijgen tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de zorg voor de patiënt en het beheer van zijn/haar medisch dossier, en dat hij/zij gemachtigd is om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens na toestemming van de betrokken patiënt. De Beheerder gebruiker verbindt zich ertoe de toegang te beperken en in het algemeen de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht te nemen en deze toegangsmethoden te beveiligen om ongeoorloofd gebruik van de Diensten te voorkomen.

4) Alle administratieve, fiscale en/of sociale formaliteiten die nodig kunnen zijn in verband met het gebruik van de Diensten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. MDHC kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5) De Gebruiker stemt ermee aan MDHC binnen de afgesproken periode alle informatie te verstrekken die nodig is voor het verlenen van de Dienst en deze informatie schriftelijk bij te werken. De gevolgen van het niet of te laat bijwerken van deze informatie zijn geheel voor rekening van de Gebruiker;

6)  De Gebruiker dient te controleren of het systeem en de Infrastructuur die nodig zijn om de Dienst te gebruiken, voldoen aan de technische eisen die hem zijn meegedeeld. MDHC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige netwerk- of serverstoring, alsook enige andere onvoorziene omstandigheid die toegang tot de Dienst moeilijk of onmogelijk maakt.

7) De Gebruiker moet regelmatig bijgewerkte antivirussoftware gebruiken om zich te beschermen tegen de risico's van gegevensverlies of programmapiraterij. De kosten voor hardware, software en internettoegang, alsook alle andere kosten in verband met toegang tot de dienst, zijn geheel voor rekening van de gebruiker. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de functionaliteit van zijn/haar computerapparatuur en internetverbinding. Het gebruik van virusbeschermingssoftware wordt aanbevolen. We garanderen niet dat de applicatie vrij is van bugs of virussen.

8) De Gebruiker stemt ermee in bij te dragen aan de verbetering van de applicatie door eventuele storingen te melden en, indien van toepassing, verbeteringen voor te stellen op het volgende e-mailadres: support@mydiabby.com

9) indien van toepassing, vrijwaart de Gebruiker MDHC en haar vertegenwoordigers van alle kosten (waaronder honoraria, juridische kosten en uitgaven) en schadevergoedingen in verband met claims en rechtsvorderingen met betrekking tot (i) het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en zijn derden op illegale of frauduleuze wijze, of op een wijze die niet in overeenstemming is met het Contract of de deontologische code van de Gebruiker indien van toepassing; (ii) Gebruikersgegevens en het gebruik daarvan door de Gebruiker, zijn/haar Assistenten en/of Patiënten; (iii) de inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van MDHC of derden als gevolg van het gebruik van de Diensten door de geabonneerde Gebruiker en zijn/haar Assistenten; en (iv) de inhoud en kwaliteit van de informatie en Documenten die zijn opgeslagen op het myDiabby Healthcare-Platform. 

 • Verboden gedrag door de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst

Elk gedrag dat de continuïteit van de Dienst onderbreekt, opschort, vertraagt of verhindert of dat de reputatie van MDHC kan schaden in de volgende lijst is verboden: 

1) misbruik maken van de applicatie door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, een "denial of service"-aanval of een "distributed denial of service"-aanval, of enig ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal  of enige activiteit die het computersysteem van een derde partij of een deel daarvan schaadt, controleert, verstoort of onderschept, en de integriteit of veiligheid ervan schendt.

2) onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot de applicatie, de server waarop de applicatie is opgeslagen of een server, computer of database die met de applicatie is verbonden.

3) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van het platform, (iii) elke verduistering van de systeembronnen van de Site, (iv) elke handeling die de infrastructuur van de Site onevenredig kan belasten, (v) elke inbreuk op beveiligings- en verificatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van MDHC of de gebruikers van de Dienst kan schaden.

4) de dienst gebruiken om informatie of links te verspreiden die gebruikers omleiden naar een site van derden.

5) het concept, de technologieën, alle of een deel van de gegevens of enig ander element van de Oplossing kopiëren en/of verduisteren voor hun eigen doeleinden of die van derden.

6) de toegang tot de Diensten of tot de Site, evenals tot de informatie die daarop wordt gehost en/of gedeeld, geheel of gedeeltelijk te gelde maken, verkopen of toekennen, zich bezighouden met illegale of frauduleuze activiteiten of activiteiten die de rechten of veiligheid van derden ondermijnen, de openbare orde ondermijnen of de geldende wet- en regelgeving schenden. 

Door deze bepaling te overtreden, begaat u een strafbaar feit volgens artikel 323-1 tot 323-7 van het Franse wetboek van strafrecht. We zullen deze overtreding melden aan de bevoegde autoriteiten en met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.

5.2 Sancties voor niet-naleving

Indien een Gebruiker een van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of, meer in het algemeen, de geldende wet- en regelgeving overtreedt:

1) behoudt MDHC zich het recht voor om elke gepaste maatregel te nemen en in het bijzonder om (i) de toegang tot de Diensten op te schorten van de Gebruiker die de dader is van de inbreuk of schending, of die eraan heeft deelgenomen, (ii) elk informatief bericht op het platform te publiceren dat MDHC nuttig acht om elke betrokken autoriteit te waarschuwen en (iii) elke gerechtelijke actie te ondernemen.

2) behoudt MDHC zich tevens het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten te beëindigen (i) hetzij van rechtswege, vijftien (15) dagen na ontvangst door de Gebruiker van een formele ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin MDHC haar voornemen kenbaar maakt om onderhavig artikel toe te passen dat zonder gevolg is gebleven; (ii) hetzij in geval van herhaling van een inbreuk die eerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging is gemeld; in dit geval wordt de opzegging onmiddellijk van kracht op de datum van verzending van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de herhaalde inbreuk wordt gemeld; (iv) onverminderd de schadevergoeding die van de Gebruiker kan worden geëist.

Onverminderd alle andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene voorwaarden, leidt opzegging automatisch tot de deactivering van het account van de Gebruiker.

5.3 Verbintenis en verantwoordelijkheden van MDHC 

 1. MDHC verbindt zich ertoe: 

 • om het Platform te beheren om de goede werking van de Diensten te waarborgen en de toegang daartoe te garanderen, waaronder de mogelijkheid om een diabetespatiënt op afstand op te volgen met een geabonneerde Gebruiker, en de diensten die verband houden met telemonitoring, in het bijzonder de opslag van informatie die door Gebruikers en MDHC wordt verstrekt. Toegang tot de Dienst en het persoonlijke account wordt verleend in overeenstemming met de AGV, behoudens toegestane onderbrekingen van de dienst, in het bijzonder voor gepland onderhoud of interventie aan het applicatiesysteem. 

 • ervoor te zorgen dat de Dienst voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot medische hulpmiddelen, in het bijzonder Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 zodra deze in werking treedt, d.w.z. 26 mei 2020, en Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 • ervoor zorgen dat de gegevens worden gehost door een erkende host voor gezondheidsgegevens (HDS) die is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, in overeenstemming met de artikelen L.1111-8 en R.1111-9 van de Franse Volksgezondheidscode.

 • om communicatie en uitwisseling van gezondheidsdocumenten tussen Gebruikers mogelijk te maken in overeenstemming met de geldende regels en normen voor het delen van gezondheidsgegevens om de informatie die aan uw account is gekoppeld op te slaan en u er toegang toe te geven.

 • verbindt zich er uitdrukkelijk toe de richtlijnen na te leven die zijn opgesteld door het Agence du numérique en santé als onderdeel van het Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (PGSSI-S), om de nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen. 

 

MDHC behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden uit te besteden.

 

    2. Aansprakelijkheidsbeperking van MDHC

 • MDHC kan in geen geval, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of nadeel, direct of indirect, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de Dienst of uit enig Gebruik van de Dienst. De term "Gebruik" moet in de breedste zin van het woord worden opgevat, d.w.z. elk gebruik van de site, ongeacht of dit rechtmatig is of niet.

 • De betrokkenheid van MDHC is uitsluitend beperkt tot het verlenen van de Dienst zoals hierin voorzien, met uitsluiting van alle andere. MDHC mengt zich dan ook op geen enkele wijze in de relatie tussen geabonneerde Gebruikers (professionele zorgverleners, thuisverpleging, administratief personeel en andere relevante beroepsbeoefenaars) en Patiënten, waarbij MDHC geen partij is. MDHC is niet verantwoordelijk voor de zorg, informatie of aanbevelingen die professionele zorgverleners schriftelijk, via messaging of tijdens teleconsulten aan de gebruiker verstrekken. MDHC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die op het profiel van elke Gebruiker staat. De nauwkeurigheid en het bijwerken van deze informatie is geheel de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. MDHC is niet verantwoordelijk voor toegangsautorisaties door Gebruikers van dezelfde dienst tot gezondheidsgegevens van patiënten. 

 • MDHC is niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door de geabonneerde Gebruiker of enig gebruik waarvoor de geabonneerde Gebruiker verantwoordelijk is. Verder is MDHC niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke schade of gevolgen die, direct of indirect, het gevolg kunnen zijn van het gebruik of misbruik van de door de Dienst verstrekte, voorgestelde of geadresseerde informatie. De aansprakelijkheid van MDHC is onder alle omstandigheden beperkt tot directe en bewezen schade. MDHC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving of verwachte besparingen of enige indirecte schade. 

 • MDHC sluit haar aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperkt deze op geen enkele wijze waar dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw consumentenrechten met betrekking tot de diensten die zij u heeft beloofd te leveren.

 

6. Intellectuele eigendom

MDHC is eigenaar van, of heeft de rechten op, alle elementen waaruit deze site bestaat, in het bijzonder de gegevens, afbeeldingen, foto's en soundtracks. De merken en logo's op de mydiabby.com-website zijn geregistreerde handelsmerken. In overeenstemming met artikel L 713 - 2 van de Franse wet op intellectueel eigendom is daarom elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's, gemaakt van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van MDHC verboden, in de zin van artikel L 713 - 2 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

7. Persoonsgegevens

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Gebruikers, verplicht MDHC zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd binnen deze site, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, de bestanden en vrijheden, bekend als de "Wet Informatica en Vrijheden".

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid https://www.mydiabby.com/politique-donnees-praticiens  voor gedetailleerde informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van duidelijke instructies over uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Elke geabonneerde Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van het Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. 

 

8. Overmacht 

We betalen geen vergoeding voor schade als gevolg van onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenissen zoals stakingen, brand, overheidsmaatregelen, arbeidsgeschillen, ongelukken, sluitingen of problemen met openbare communicatiesystemen, evenals andere gebeurtenissen en resultaten waarop we geen invloed hebben en die we niet konden voorkomen of beheersen.

 

9. Wijziging van de AGV

We behouden ons het recht voor om de reikwijdte en functie van het Gebruikersaccount, de site en de Dienst die op de site wordt aangeboden te wijzigen. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd als gevolg van de ontwikkeling van producten en diensten, die wijzigingen in lay-out, inhoud of functionaliteit met zich mee kunnen brengen, maar daartoe niet beperkt zijn. Deze wijzigingen worden aangekondigd op het platform of via e-mail.

 

10. Beëindiging

In geval van schending of overtreding door de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, kan MDHC de Overeenkomst van rechtswege beëindigen dertig (30) dagen nadat kennisgeving aan de Gebruiker is verzonden en zonder gevolg is gebleven. Een gebruiker wiens contract is beëindigd, is niet langer gemachtigd om de Dienst te gebruiken.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Franse wet beheerst de wettelijke regels die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens en informatie op en rond de site.

In het geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep van Parijs bevoegd.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op 17/08/2023 

bottom of page